TR

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

DAP YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (“KVKK”) uyarınca, Dap Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve/veya grup şirketleri ve hissedarların sahip olduğu diğer şirketler (“ŞİRKET”) olarak işbu aydınlatma metni çalışanlarımız dışında verisi işlenen üçüncü kişilere ilişkin veri sorumlusu olarak gerekli aydınlatmanın yapılması amacıyla hazırlanmıştır. ŞİRKET’imiz veri sorumlusu sıfatıyla, üçüncü kişilerin Kişisel verilerini/Özel nitelikli kişisel verilerini, aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında; hukuka uygun bir şekilde işleyebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde, işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. Kişilere aktarabilecektir.

1.Tanımlar
Kanun; KVKK 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.
Kişisel Veri; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
Özel Nitelikli Kişisel Veri; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri v.b.
Kişisel verilerin işlenmesi; kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
Veri Sahibi/İlgili Kişi; Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
Veri İşleyen; Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.
Veri Sorumlusu; Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

2. Kişisel Verilerinizin/Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

ŞİRKET tarafından elde edilen kişisel verileriniz/Özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıda belirtilen kapsam dâhilinde işlenecektir:
• Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İşe alım ve değerlendirme süreçlerinin yürütülebilmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş ortaklığı/ alım-satım sözleşme görüşmeleri ve sözleşmelerinin imzalanması, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Ücret Politikasının Yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Vekâlet ve imza sirküleri temin süreçlerinin yürütülmesi,Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi.

3. Kişisel Verilerinizin/Özel Nitelikli Kişisel verilerinizin Aktarılması
Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, yukarıda sayılan süreçlerin gerçekleştirilebilmesi amacıyla; iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, İştiraklerimize ve bağlı ortaklıklarımıza, tedarikçilere, Topluluk Şirketlerimize, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla, bulabileceğiniz destek hizmeti alınan firmalar ile gerçek kişilere ve hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine aktarılabilecektir.

4. Kişisel Verilerinizin/Özel Nitelikli Kişisel verilerinizin Yurtdışına Aktarımı
ŞİRKET olarak verileriniz yurt dışına aktarılmamaktadır. Yurt dışına veri aktarımı söz konusu olduğunda gerekli bilgilendirme ŞİRKET’imiz tarafından yapılacak olup buna ilişkin kanundan kaynaklı açık rızanızın alınmasını gerektirmesi halinde ilgili kişiye gerekli aydınlatma yapılarak açık rızasının alınması halinde aktarım yapılabilecektir.

5. Kişisel Veri/Özel Nitelikli Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi
Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla ŞİRKET tarafından, ŞİRKET’e başvuru, e- posta ve farklı kanallar vasıtasıyla ve aşağıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak toplanmaktadır.

6. Söz konusu kişisel verilerinizin ŞİRKET tarafından işlenmesindeki hukuki sebepler;
Kişisel verileriniz, ŞİRKET’imiz tarafından kişisel veri sahiplerine açıkça ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı bilgilendirmede bulunularak, gerekmesi halinde açık rızaları alınarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, iş sözleşmesinin kurulması, kanundan ve sözleşmeden kaynaklı haklarınızın kullanılabilmesi, ŞİRKET’in meşru menfaati veya hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak, ölçülülük prensibi çerçevesinde toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir.

Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; yukarıda sayılan süreçleri gerçekleştirebilmek amacıyla ve ticari ve işletmesel faaliyetlerimizi yürütmek sebebiyle, sözleşme ilişkisinin başlangıcı ve devamı süresince fiziki ve elektronik ortamda güvenli bir biçimde toplanmaktadır. Ayrıca bu verileriniz ilgili verilere ilişkin kanunlarda özel bir saklama süresi öngörülmesi halinde öngörülen saklama süresince fiziki ve elektronik ortamda güvenli bir biçimde saklanacaktır. Bu çerçevede özel nitelikli kişisel verileriniz/ kişisel verileriniz, KVKK’nın 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

7.Kişisel verilerin Güvenliğinin Sağlanması
Kişisel verilerin korunması için gerekli olan uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik KVKK ’nın 12. Maddesinin 1. bendinde öngörülen tedbirleri almaktadır.

8. KVKK Kapsamında İlgili Kişi Olarak Haklarınız
KVKK’nın 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
• 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

9. Soru ve talepleriniz
Yukarıdaki maddelerde geçen haklarınıza ilişkin taleplerinizi, ŞİRKET’imizin Altayçeşme Mahallesi, Zeytindalı Sokak, No:16 B Blok Maltepe / İstanbul adresine veya dapyapi@hs01.kep.tr kep adresine iletilmesi halinde ilgili talebiniz en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, tarafımızca Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Dap Yapı WhatsApp Hattı